Инвестиране в дигитални решения: кога и защо (част II)

Предимствата от въвеждане на нови технологични решения се отразяват на няколко нива.

Предимства за крайния клиент

 • удовлетвореност от продукта/услугата, която получава, защото с употребата на подходящ софтуеър, грешките по време на обслужването се минимизират
 • бързина в обработване на заявката
 • подобрена комуникация между служителя и клиента, тъй като част от често повтарящите се действията са автоматизирани
 • качествен и ефективен процес на обслужване води до нарастване броя на лоялните клиенти

Предимства за служителя

 • минимизиране на фактора „човешка грешка“, тъй като голям обем от данни постъпват в готов формат (напр. XML обмен, интегриран каклкулатор, Travel B2B обмен на оферти, оферти в готов вид от Central Admin и др)
 • стандартизация на вътрешнофирмения процес на работа и комуникация с фирми-партньори
 • автоматично генериране на документи (договор, ваучер, фактура и т.н)

Предимства за бизнеса

 • повишаване производителността на служителя в резултат на автомацизация на процеса на обслужване на клиента и на комуникация с отделните вътрешнофирмени звена или с платформи на фирми-партньори
 • при възникнал конфликт възможност за проследяване на комуникацията служител-клиент или служител-партньорска фирма
 • генериране на тясно профилирани доклади (напр. продажби по служител, по фирма-партньор)
 • обособяване на ценна база данни, въз основа на която ръководството може да анализира фирмените процеси и да предприеме действия за подобряване на ефективността или за ръст в обема
 • въвеждането на подходяща платформа, подбрана по критерии, които да обслужват най-добре според характера на дейността на формата, води до ръст в продажбите и разширяване на разнообразието от предлагани продукти/ услуги, откриване на нови работни места, утвърждаване на локалния пазар и разкриване на переспективи за развитие на международни пазари самостоятелно или чрез партниране с фирми от чужбина.

За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.