QR код FAQ

Какво предтсвлява QR матричен код?
QR кодът (*) (Quick Response Code) е създаден през 1994 г в Япония от Denso-Wave (подразеление на Toyota) и представлява двуизмерният бар код, който позволява да бъдат съхранявани данни с голям обем

Кои са основните предимства на QR кодa?
  • удобен способ за съхраняване на голям обем данни
  • бързина при разчитане на кодираната информация
  • възпроизведеният код заема малка част от повърхността при принтиране

Заплаща ли се такса при употребата на QR код (*)?
QR кодът като технология за генериране на 2D бар код е регистриран под търговската марка на Denso-Wave. Подразделението на Toyota не упражняват полагащото им се по право, с което превръща матричните кодове достъпни за всеки потребител.

Кой е правилният размер на един QR код?
При генерирането на един QR код е необходимо да се вземат под внимание следните параметри:
1) разстоянието между матричния бар код и четеца
2) резолюция на отпечатания код


Каква информация може да се съхрани под формата на QR код?
Използването на QR 2D код позволява съхраняване на по-голямо количество данни, което се записва както по вертикалната, така и по хоризонталната ос. Практиката е доказала успешно генериране на QR кодове, които съдържат например: URL, име, адрес, телефон, факс, email, карта за разположение на даден обект, сериен номер, партиден номер, купони за отсъпка и брошури

Как се генерира и разчита един QR код?
Разкодирането на информацията става посредством специално разработен четец. С развитието на технологиите и непрекъснато увеличаващия се пазарен дял на смарт телефоните и таблети възникват апликации, които позволяват генериране и декодиране на QR кодове.

Какво се случва с кодираната информация, ако целостта на QR кода е нарушена?
Голямо предимство на QR кодовете е способността на четеца да регенерира липсващото съдържане при нарушаване на целостта на баркода (зацапване или откъсване)

От каква позиция QR кодовете са най-удобни за сканиране?
Ролята на трите предварително зададени точки (оградени в квадрат), които автоматично се генерират, е да осигурят бързо разчитане на информацията. Те позволяват абстрахиране на четящото устройство от съдържанието на фона, върху който е заложен бар кода. Съответно позицията на четеца при декодиране не е от значение при условие, че са спазени необходимите параметри за размер и резолюция на принтирания за целта код.

Как и къде намират приложение QR кодовете?
Генерирането и възпроизвеждането (принтирането) на QR кодовете е достъпно като технология за всеки потребител. Двуизмерни матрични кодове можете да срещнете върху билбордове, плакати, брошури, бизнес визитки, партидни номера на фабрични продукти, рекламни каталози, купони за отстъпка и други.

Кои са недостатъците на QR кодовете?
Широката употреба на QR кодове се дължи на успешната симбиоза с мобилните компании и развитието на комуникационните технологии. Ограничението на аудиторията, към която адресирате една кампания комбинирана с QR код, се дължи на факта, че тези потребители все още не притежават смарт телефон или таблет с прилежащи апликации. Съответно не може да осъществи моста между визуализираните дигитални данни и подходящия формат за възприятие на кодираната информация.


(*) QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED